Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 27-09-2018 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 Tải về
2 UBND tỉnh Quảng nam triển khai NQ11 của Tỉnh ủy 04-04-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết so 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" Tải về
3 Quyết định 1086/QĐ-UBND HUYỆN – ngày 26/04/2017 26-04-2017 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
4 Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo” 25-04-2017 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI (số 11) về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" Tải về
5 Chỉ thị số 30/CT-UBND tỉnh Quảng Nam 07-10-2016 Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 Tải về