Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 12/TB-ĐHQN 06-01-2021 Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở các hạng tại huyện Đại Lộc - Quảng Nam Tải về
2 Số 1529/QĐ-UBND 30-12-2020 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các trường học trên địa bàn huyện Đại Lộc năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo Tải về
3 Số 98/KH-UBND 30-12-2020 Kế hoạch xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các trường học trên địa bàn huyện Đại Lộc năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo Tải về
4 Số 10/CĐ-UBND 02-11-2020 Công điện chủ động ứng phó bão số 10 (GONI) và tình hình mưa lũ Tải về
5 Số 4640/KH-UBND 12-8-2020 Kế hoạch xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tải về
6 Số 4640/KH-UBND 12-8-2020 Kế hoạch xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tải về
7 Số 2182/QĐ-UBND 10-8-2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
8 Số 1132/QĐ-UBND 01-7-2020 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2019-2020 Tải về
9 Số 407/TB-UBND 16-6-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Mai tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ Tải về
10 Số 1234/QĐ-UBND 07-5-2020 Quyết định phên duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông, các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021 Tải về
11 Số 985/QĐ-UBND 09-4-2020 Quyết định về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
12 Số 985/QĐ-UBND 09-4-2020 Quyết định về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
13 Số 99/QĐ-UBND 21-01-2020 Quyết định về việc tạm giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2020. Tải về
14 Số 71/KH-UBND 12-8-2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về
15 Số 2326/QĐ-UBND 22-7-2019 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
16 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 27-09-2018 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 Tải về
17 UBND tỉnh Quảng nam triển khai NQ11 của Tỉnh ủy 04-04-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết so 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" Tải về
18 Quyết định 1086/QĐ-UBND HUYỆN – ngày 26/04/2017 26-04-2017 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
19 Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo” 25-04-2017 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI (số 11) về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" Tải về
20 Chỉ thị số 30/CT-UBND tỉnh Quảng Nam 07-10-2016 Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 Tải về