Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 27-09-2018 Về việc giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 Tải về
2 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 – 2019 14-09-2018 Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 - 2019 Tải về
3 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc 06-09-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc Tải về
4 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 25-08-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 Tải về
5 SGD-ĐT _Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm 06-08-2018 Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm Tải về
6 Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018 18-04-2018 Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018 Tải về
7 UBND tỉnh Quảng nam triển khai NQ11 của Tỉnh ủy 04-04-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết so 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" Tải về
8 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CỤM-HUYỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PGD 22-09-2017 Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp huyện và cụm liên trường, năm học 2017 – 2018 Tải về
9 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS CỦA PGD 10-09-2017 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS Tải về
10 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 08-09-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
11 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO 28-08-2017 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của BGD-ĐT Tải về
12 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTH NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT 28-08-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
13 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM 19-07-2017 Khung thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về
14 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018 16-06-2017 BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
15 Quyết định 1086/QĐ-UBND HUYỆN – ngày 26/04/2017 26-04-2017 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
16 Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo” 25-04-2017 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI (số 11) về "Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" Tải về
17 Chỉ thị số 30/CT-UBND tỉnh Quảng Nam 07-10-2016 Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 Tải về
18 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS 09-09-2016 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS Tải về
19 Chỉ thị – số 3031/CT – BGDĐT 26-08-2016 Chỉ thị - Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục Tải về
20 Thông tư Số 08/2016/TT-BGDĐT 28-03-2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Tải về
21 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
22 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
23 THÔNG TƯ 30/2009/TT-BGDĐT – Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên THCS 22-10-2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Tải về
24 THÔNG TƯ 29/2009/TT-BGDĐT – Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng THCS, THPT 22-10-2009 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC Tải về
25 THÔNG TƯ số 28-2009-TT-BGDDT 21-10-2009 Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về